نام :                            سعید

 نام خانوادگی :            عباسی

 سمت :                       مدیرعامل

 تحصیلات :                    لیسانس

 رشته تحصیلی :           مکانیک

 

 

 نام :                         مهدی

 نام خانوادگی :         دوست بر حقی

 سمت :                    نائب رئیس هیئت مدیره

 تحصیلات :                فوق لیسانس 

 رشته تحصیلی :      مدیریت فرهنگی

 

 نام :                        حیدر

 نام خانوادگی :         مغنی

 سمت :                    عضو هیئت مدیره

 تحصیلات :                دکترا

 رشته تحصیلی :       مدیریت بازرگانی

   

 

 نام :                        

 نام خانوادگی :        

 سمت :                     

 تحصیلات :